Geštalt praktičari su ospobljeni za rad sa pojedincima, timovima i organizacijama. ​

Organizacije mogu zatražiti  usluge  kada su  u nekom procesu promjene, u krizi, kada su loši međuljudski odnosi, kada postoje aktuelni sukobi  između rukovodstva i zaposlenih, ili prosto kada žele da unaprijede svoj način funkcionisanja.


Kada geštalt praktičar ulazi u organizaciju, on je svjetan svoje sposobnosti da se kreće između uloge terapeuta, kouča i konsultanta. 

Kao terapeut, on se fokusira uglavnom na emocionalni, projektivni i transpersonalni nivo realnosti organizacije.


Međutim, iako mu je inicijalno najbliža uloga terapeuta, geštalt praktičar je drži podalje od sebe kada ulazi u organizaciju i na nju se oslanja samo na kratko i samo kada je to neophodno.


Druge dvije uloge su specijalizovanije za rad u samoj organizaciji. Kao kouč ili konsultatnt, geštalt praktičar je uglavnom fokusiran na fizički, socijalni i emocionalni nivo realnosti organizacije i ima za cilj da edukuje osobu ili tim da prošire interpersonalne viještine i ličnu efektivnost sa akcentom na povećanje produktivnosti.​

Geštalt koučing u organizacijama

GESTALTZONA.ME

studio  za lični i profesionalni rast i razvoj

Geštalt praktičar organizaciji može da ponudi:

-osvjetljavanje timske dinamike i interpersonalnih odnosa
-konsultacije u paru kada su odnosi ključnih ljudi u organizaciji loši
-podršku organizaciji u stresnim periodima
-rješavanje konflikata između individua i timova
-coaching u cilju bolje grupne produktivnosti
-savjetovanje u slučaju stresiranog personala
-trening dobrih međuljudskih odnosa
-trening komunikacijskih vještina
-coaching liderskim veštinama
-dijagnostikovanje timskih problema
-stres menadžment
-relacione treninge
-timsku superviziju


Geštalt kouč ulazi u organizaciju kao istraživač sa zadatkom da prvo snimi polje organizacije, izdvoji figuru problema iz pozadine organizacijske kulture i klime, odabere elemente polja sa kojima će raditi i tek onda ulazi u rad noseći se sa emotivnom, projektivnom i konačno spiritualnom slojevitošću sistema organizacije.


Stoga, zadatak geštalt praktičara, u ulozi kouča ili konsultanta predstavlja u svakom trenutku obuhvatanje sveukupne višeznačnosti polja organizacije. Polje organizacije se posmatra kao organizam međusobno povezanih elemenata, koje u dinamičnom procesu čine geštalt, odnosno organizaciju. ​


Geštalt praktičar manevriše sa pet nivoa realanosti u organizaciji:


  • Fizičko-senzornom realnošću, odnosno svim onim što se dešava u organizaciji i što možemo da uočimo čulima. Od toga kako izgleda fizičko okruženje, kakav je raspored prostorija, osvjetljenje, higijena, enterijer-dizajn, buka/muk u radnom prostoru. Jednom riječju, sve ono što se percipira po ulasku u organizaciju.


  • Socijalno-kulturološkim okruženjem koji podržava mikrokulturu organizacije uvažavajući čitavu istoriju organizacije od njenog postanka, kroz sve promjene, turbulencije, uspone i padove do sadašnjeg trenutka.


  • ​Emocionalno-transfernim nivoom realnosti organizacije koji obuhvata emotivne odnose, transfer emocija iz nekih ranijih odnosa u profesionalne relacije i upliv biografije svakog zaposlenog u ono što se kreira u profesionalnom polju.


  • Nivo imaginacije, odnosno projektivne sjenke predstavlja skrivene skripte, planove, vizije, projekcije organizacije. Ispitivanjem i lociranjem ovog nivoa realnosti radi se na podizanju svijesnosti skrivenih procesa i dinamika koje čine sjenku osobe, dalje tima i na kraju organizacije u cijelini. Time se osvjetljavaju procesi kojima skrivena vjerovanja rukovodećih ili zaposlenih utiču na ponašanje, posao i učinak na poslu. Ovo je veoma značajan nivo realnosti organizacije koji na nesvjesnom nivou kreira prethodne nivoe. Nivo imaginacije veliki broj praktičara ne poznaje i time ne uzimaći ga u obzir značajnom mjerom umanjuje mogućnost napredovanja organizacije.


  • Nivo intuitivnog, odnosno spiritualnog kvaliteta duše organizacije čini značajan element organizaciskog polja .


Jedan od važnih zadataka geštalt konsultanta u organizaciji je da obrati pažnju upravo na dušu organizacije i postara se za njenu njegu. Ovaj pokret obuhvata na prvom mijestu uočavanje osnovnih ličnosnih, timskih i organizacijskih vrijednosti i osvijetljavanje više svrhe postojanja organizacije.


​Geštalt koučing u organizacijama predstavlja visoko specijalizovanu primjenu psihoterapijskih, psiholoških i trenerskih viještina koje za cilj imaju unapređenje organizacijskog razvoja i produktivnosti, odnosno unapređenje zdravlja svih elemeneta organizacije.