U namjeri da vam približim  šta je zapravo geštalt psihoterapija i kakav utisak ostavlja kod klijenata, te koji pristup korisim u radu metodom slučajnog uzorka odrađeno je mini  anketiranje  klijenata koji su prošli psihoterapijsko iskustvo ili su još uvijek u psihoterapijskom procesu.

Savjetovanje  i psihoterapija putem Skype-a?

Psihoterapija i psihološko savjetovanje i podrška putem Skype-a poslednjih nekoliko godina postaju sve učestaliji.

Povećana potreba za Skype terapijom može biti uslovljena  klijentovom potrebom za privatnošću, potrebom za terapijom iz pozicije udobnosti vlastitog doma, kao i nedostatkom vremena za putovanje u drugi grad, ukoliko u gradu u kojem  klijent živi ne postoji odgovarajuća stručna praksa.

Iskustva klijenata

Odabir pravog terapeuta je jedna od najvažnijih odluka koju će te učiniti odlučite li se za psihoterapiju, zato je veoma važno da uzmete dovoljno vremena za pretragu  budućeg terapeuta i sa tim u vezi i određenog terapeutskog pravca.


Psihotereput je uvek stručnjak koji je posebno obučen za psihoterapiju.

Psihoterapija je posebna oblast - proces postepene i ciljane promjene individue zarad sasvim određenog cilja.

Kako odabrati terapeuta?

Geštalt je pravac koji je nastao kao odgovor na pretjerano cjepkanje psiholoških pravaca. Pravac u kojem se organizam (čovjek)  tretira kao jedinstvena i nedeljiva cjelina, i u kojem se na organizam, odnosno na ljudsko biće, ne gleda kao na prosto sumiranje dijelova, već kao na konfiguraciju i integraciju jedinstvene i neponovljive cjeline.


Geštalt na njemačkom jeziku znači cjelina i prema ovom shvatanju ličnost je strukturirana interakcijama u samom pojedincu i interakcijama između pojedinca i njegove okoline.

Šta je geštalt psihoterapija?

Kada je psihoterapija pravi izbor?


Geštalt pristup bazira se na shvatanju da je svaka osoba odgovorna za iskustva koja doživljava. To implicira da u svakom času individua bira da se ponaša ili ne ponaša na određen način, i da je odgovorna za svoje izbore.  Neki uspiju sa poteškoćama da se izbore sami, neki su jednostavno navikli da žive sa teškoćama, dok neki treći koračaju kroz život locirajući uzroke svojih teškoća i nezadovoljstava uvjek u nekom drugom.

Istina je ipak da smo mi odgovorni za sebe, da je u osnovi naše egzistencije potreba za rastom i razvojem i da možemo da postojimo sami da ne bilo drugih ljudi.

GESTALTZONA.ME

studio  za lični i profesionalni rast i razvoj